E.g., 2019-8-20
E.g., 2019-8-20

Visa mer

Visa mindre

Vanliga frågor

In case you have any further questions, please do not hesitate to contact us through : support@holidayrentalsspain.com

Var kan jag hitta mer information om mitt boende?
Särskild information kan hittas på boendebeskrivningen.

Hur vet jag det maximala antalet människor för mitt semesterboende?
För varje boende anges det maximala antalet människor. Det är inte tillåtet att bo i boendet med fler människor än SemesterBostadSpanien är informerade om och med fler människor än vad som godkänts av SemesterBostadSpanien vid bokningen. Människor som vill tillbringa vintern i boendet måste ange detta i förväg.

Vem är ansvarig för slutstädningen?
Slutstädning omhändertas av SemesterBostadSpanien boenderepresentanter De (obligatoriska) kostnaderna för slutstädning anges i boendebeskrivningarna.

Ingår sängkläder och handdukar i hyran?
Kökshanddukar, sängkläder och badhanddukar inkluderas i uthyrningspriset. Vi rekommenderar våra gäster att ta med sig ett badlakan att använda vid poolen eller på stranden. Samma sak gäller för sängkläder för barnsängar.

Måste jag betala en deposition?
Ja, du kommer att få betala en deposition på 200€. Denna deposition återbetalas till dig inom 8 dagar efter avresan. Eventuella kostnader för skador kommer att dras från den återbetalade depositionen.

Kan jag ta med min katt eller hund?
Det är inte tillåtet att medföra husdjur, om du inte kommer överens om ett annat avtal med oss, vilket godkänts av uthyraren.

Nyckelöverlämnande
Beträffande nyckelöverlämnandet ber vi dig att kontakta representanten för ditt boende via e-post eller telefon 14 dagar före avresan. De har fått information om din bokning idag. Boenderepresentanten visar dig runt för att informera dig om apparaterna, och sedan är din semester klar att börja. Om du har akuta frågor, kommer representanten att finnas där för dig. Naturligtvis kommer representanten också att ta hand om en informationsfolder med viktiga telefonnummer.

När behöver jag lämna boendet?
Varje avresedag är också en ankomstdag. Gäster måste lämna boendet innan 11:00. Då kommer boendet att städas för nästa gäster. Det är därför en sen avfärd inte är ett alternativ. Du hittar mer information i dina resehandlingar.

Vid vilken tid behöver jag anlända till mitt semesterboende?
Varje ankomstdag är också en avresedag. Gäster har möjlighet att anlända från 14:00 till 18:00. Du hittar mer information i dina resehandlingar. Om du vill anlända tidigare eller senare, tala med boendets representant. Det kan vara ett alternativ!

Har du ge extra tjänster under vår semester?
SemesterBostadSpanien är tillhandahålla dig olika tjänster vid ankomst och under din semester för att göra din semester så avkopplande och så bekväm som möjligt.  Ta det lugnt, särskilt under din semester. 

Transferservice
Om du vill dra nytta av vår transferservice, kommer en av våra medarbetare att vänta på dig vid utgången med skjutdörrar, och ta dig från Alicante eller Murcia flygplats till ditt semesterboende. Priset för denna transfer från Alicante eller Murcia till semesterboendet är från 40€ - för en enkel resa. Om du blir kraftigt försenad, mer än en timme, vänligen ring oss för att informera oss om din försening. För bokning, kontakta: support@holidayrentalsspain.com

Välkomstpaket eller shopping
Om du anländer sent på kvällen, kan vi ordna ett välkomstpaket för 25€ som hjälper dig genom din första dag och nästa morgon i ditt semesterboende. Så finns det en sak mindre att oroa sig för efter en ansträngande resa. Om du vill dra nytta av denna tjänst, se till att nämna det i god tid. 

Annat:
Det finns många andra saker att ta hänsyn till under din vistelse. Förhoppningsvis kommer du inte behöver det, men vi vill att du ska veta att vi kan informera dig om de närmaste sjukvårdsanläggningarna i händelse av medicinska problem såsom öroninfektioner.

Göra en bokning och hur jag gör en bokning med SemesterBostadSpanien?
Det är lätt att boka ett boende på nolltid via vår webbplats. Har du redan hittat det perfekta boendet åt dig? Boendebeskrivningsmenyn låter dig ange flera alternativ: önskat ankomst- och avresedatum, antal människor etc. Denna sida ger dig även möjlighet att begära upplysningar och göra en bokning.

Vad händer efter att jag har bokat ett boende?
Du har bokat ett boende via vår webbplats. Vi skickar resehandlingarna till din e-postadress så fort som möjligt. Efter vår bekräftelse, är din bokning definitiv. Efter att du har betalat en handpenning, kommer vi att skicka en bekräftelse på din betalning. Dina resehandlingar inkluderar fakturan, en färdbeskrivning, vägkartor, information och turisttips för ditt resmål.

Kan jag göra en förhandsbokning för ett boende?
Hittade du ett bra boende, men behöver du diskutera det med ditt ressällskap först? Du har möjlighet att göra en förhandsbokning på boendet via e-post. Vi kommer att hålla detta boende åt dig under en period på 3 dagar.

Vad består hyrespriset av?
Hyrespriset består av: kostnaderna för hyresperioden för boendet, bokningskostnader, valfria kostnader såsom ett välkomstpaket, barnsäng och barnstol, obligatoriska kostnader för slutstädning ( 50€ till 85€ ) och den obligatoriska depositionen ( 200€ ).

Hur betalar jag hyran?
Efter att du har gjort din bokning får du din bokningsbekräftelse och faktura via e-post. Den angivna hyran anges på din faktura.

Den totala hyran kan betalas i två omgångar:
En handpenning på 30% av hyran måste erläggas först. Resten av hyran inklusive depositionen måste betalas minst 60 dagar innan hyresperioden börjar. Om du gör din bokning inom 8 veckor innan hyresperioden inleds, måste hela hyran betalas på en gång. Om din betalning inte sker i tid, kan bokningen annulleras.

När betalar jag handpenningen?
Handpenningen ( 30% av hyran ) måste betalas inom 5 dagar efter fakturadatum.

Vilket bankkontonummer har SemesterBostadSpanien?
Korrekt bankkontonummer kan hittas på fakturan, som skickas till dig efter att bokningen är gjord.

Kan jag avboka en bokning?
Ja. Du kan avboka din bokning skriftligen. Vänligen kontrollera våra allmänna villkor innan du gör det.

Hur informerar jag er om en ändring av bokningen?
Du har möjlighet att informera oss om eventuella ändringar av din bokning via e-post: support@holidayrentalsspain.com. Observera: många ändringar kommer att medföra extra kostnader för dig. Inte varje ändringsbegäran kan godkännas.

Finns det några andra extra kostnader?
Alla kostnader är angivna i boendebeskrivningen. Extra kostnader (se även: Vad består hyrespriset av?) beror på önskade bekvämligheter, till exempel hyra av sängkläder och handdukar och/eller en barnstol. Dina önskade bekvämligheter kan anges vid bokningen. Extra kostnader nämns också på bokningsbekräftelsen och i dina resehandlingar.

Försäkringar och ansvar. Behöver jag teckna avbeställningsskydd?
Vi råder dig att teckna avbeställningsskydd med din försäkringsagent.

Vem hålls ansvarig för skador?
Du är skyldig att behandla semesterboendet och inventarierna med största omsorg. Du måste lämna boendet i rent skick vid avresan. Uthyraren är inte ansvarig för värdeminskning av och/eller skada på dina ägodelar som orsakas av defekter i huset eller genom felaktig användning av boendet. I händelse av skada på boendet och/eller grov oaktsamhet av dig, kommer skadekostnaderna att dras av från depositionen. Om något går sönder, skadas eller går förlorat, måste du informera boenderepresentanten direkt, och du måste kompensera för skadekostnaderna.

Vad gör man med ett klagomål?
Om ett klagomål dyker upp under din vistelse, vänligen informera representanten om det så att problemet kan lösas direkt. Representanten är din kontakt under din vistelse.

Om du har ytterligare frågor, tveka inte att kontakta oss.

Frequently Asked Questions

Where can I find more information about my accommodation?

Specific information can be found at the accommodation description.

How do I know the maximum amount of people for my holiday home?

For each accommodation the maximum amount of people is indicated. It is not allowed to stay in the accommodation with more people than indicated by reservation. People that want to spend the winter in the accommodation will have to indicate this beforehand

Who is responsible for the final cleaning?

The final cleaning is taken care of by the appointed accommodation managers of the homeowners. The (mandatory) costs for the final cleaning are indicated in the accommodation descriptions.

Are bed and bath linen included in the rental price?

Kitchen, bed and bath linen are included in the rental price. We advise our guests to bring a beach towel themselves to use at the swimming pool or at the beach. The same goes for the bedding for baby cots.

Do I need to pay a deposit?

Yes, you will have to pay a deposit of 200€. This deposit will be refunded to you within 8 days after departure. Possible costs for damage will be deducted from the refunded deposit.

Can I bring my cat or dog?

You are not allowed to bring any pets, unless you come to another agreement with us, which was approved on by the lessor.

How do I arrange the Key handover?

Regarding the key handover we request you to contact us through email 2 weeks before departure. The accommodation manager is been informed about your booking today. The details of the accommodation manager will be given to you after we receiving this mail.
They will arrange the key handover with you and be the manager on location. They can provide you with various services upon arrival and during your holiday, in order to make you feel as comfortable as possible. Easy does it, especially during your holiday!
They will welcome you upon arrival, will hand over the key personally, provide you with some useful tips regarding the close area, about where you can do your daily shopping, where the rubbish should be taken to, where the nearest beaches are, and so on. In case of calamities during your holiday, they are at your service.

When do I have to leave the accommodation?

Every day of departure is also a day of arrival. Guests need to leave the accommodation before 11am. Then the accommodation will be cleaned for the next guests. This is why a late departure is not an option. You will find more information in your travel documents.

At what time do I need to arrive at my holiday home?

Every day of arrival is also a day of departure. Guests are able to arrive between 4 pm and 6 pm. You will find more information in your travel documents. In case you would like to arrive earlier or later, please discuss this with the accommodation manager. It may be an option!

Do you provide extra services during our holiday?

HolidayRentalsSpain is able to provide you with various services upon arrival and during your holiday in order to make your holiday as relaxed and as comfortable as possible. Easy does it, especially during your holiday.

Transfer service

In case you would like to benefit from the transfer service, the accommodation manager will await you at the arivall hall, and take you from Alicante or Murcia airport to your holiday accommodation. The price for this transfer from Alicante or Murcia to your holiday accommodation is listed in the accommodation description. In case you are seriously delayed, more than an hour, please give them a call to inform about your delay.

Welcome pack or shopping

In case you arrive late at night, the accommodation manager can arrange a welcome pack of 25€ that will help you through your first day and the next morning in your holiday accommodation. So there is one less thing to worry about after an exhausting journey. If you would like to benefit from this service, please make sure to mention it in time.

Make a booking and how do I make a booking with HolidayRentalsSpain?

It is easy to book an accommodation in no time through our website. Have you already found the perfect accommodation for you? The accommodation description menu allows you to indicate several options: the desired arrival and departure date, the amount of people etc. This page also allows you to request for information and make a booking.

What happens after I have booked an accommodation?

You have booked an accommodation through our website. We will send the travel documents to your email address as soon as possible. After our confirmation, your booking is definite. After you have made a down payment, we will send you a confirmation of your payment. Your travel documents include the invoice, a route description, road maps, information on and touristic tips for your destination.

Can I take an option on an accommodation?

Did you find a good accommodation but do you need to discuss it with your travel companions first? You are able to take an option on the accommodation via email. We will hold this accommodation for you for a period of 3 days.

How does the rental price break down?

The rental price breaks down in, the costs for the rental period of the accommodation, the booking costs, optional costs such as a welcome pack, baby cot and baby chair, mandatory costs for the final cleaning, 50€ to 85€ and the mandatory deposit 200€.

How do I pay the rental price?

After you have made your booking, you will receive your booking confirmation and invoice via email. The specified rental price is mentioned on your invoice. The total rental price can be paid in 2 terms: A down payment of 30% of the rental price has to be made first.

The rest of the rental price including the deposit has to be paid at least 60 days before the rental period starts. In case you make the booking within 8 weeks before the rental period starts, the entire rental price has to be paid at once. In case your payment is not done in time, the booking may be cancelled.

When do I make the down payment?

The down payment of 30% of the rental price has to be made within 5 days after the invoice dat

What is the bank account number of HolidayRentalsSpain?

The correct bank account number can be found on the invoice, sent to you after the booking is made

Am I able to cancel a booking?

Yes, you are allowed to cancel your booking in writing. Please check our general terms and conditions before doing so.

How do I inform you about a change of the reservation?

You are able to inform us about any changes of your reservation through email: support@holidayrentalsspain.com Please note that many changes will cause extra costs for you. Not every change request can be approved on.

Are there any other extra costs?

All costs are listed in the accommodation description. Extra costs depend on the desired facilities, for instance rental of bed and bath linen and/or a baby chair. Your desired facilities can be indicated while making the booking. Extra costs are also mentioned on your booking confirmation and your travel documents.

Insurances and liability. Do I need to take out cancellation insurance?

HolidayRentalsSpain advise you to take out cancellation insurance with your insurance agent.

Who is to be held responsible for damage?

You are obliged to treat the holiday accommodation and inventory with utmost care. You have to leave the accommodation in clean condition upon departure. De lessor is not responsible for decrease in value of and/or damage to your belongings caused by defects of the house or by improper usage of the accommodation.

In case of damage to the accommodation and/or gross negligence by you, the damage costs will be deducted from the deposit. If anything breaks, is damaged, or is lost, you have to inform the accommodation manager right away, and you must compensate for the damage costs.

What to do with a complaint?

In case a complaint comes up during your stay, please inform the manager about it in order for the problem to be solved right away. The manager is your contact during your stay. He or she has been appointed by the owner. We can only hope that they do their job well. However, we can investigate complaints and contact management, as well we can inform the owner about these certain featured issues!